Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Interchange-Power B.V.
Locht 42 b
6466 GW Kerkrade

Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 57597782


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en huur en verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie) werkzaamheden van Interchange-Power B.V., gevestigd te Kerkrade, hierna te noemen: “Interchange-Power”.
2. De koper, huurder of opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Interchange-Power te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Interchange-Power en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
7. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en/of diensten van Interchange-Power, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.
11. Indien Interchange-Power deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Interchange-Power hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Ieder aanbod en elke offerte van Interchange-Power is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Interchange-Power het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Interchange-Power niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Interchange-Power het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Interchange-Power zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Interchange-Power en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Interchange-Power worden geretourneerd.
8. Interchange-Power heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Interchange-Power heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Interchange-Power schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Interchange-Power is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Interchange-Power - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Interchange-Power de overeengekomen werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.
2. Interchange-Power heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Interchange-Power, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Interchange-Power de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Interchange-Power.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Interchange-Power het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Interchange-Power bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Interchange-Power (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, heeft Interchange-Power het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Interchange-Power heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Interchange-Power er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Interchange-Power vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Interchange-Power met meerdere, door de wederpartij aangestelde, derden moet samenwerken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van Interchange-Power.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Interchange-Power gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Interchange-Power verstrekte gegevensdragers vrij zijn van virussen en defecten;
c. Interchange-Power op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht (de werklocatie). Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen. De werklocatie dient verder in ieder geval over een stevige, brede toegangsweg te beschikken die met grote vrachtwagens bereden kan worden. De wederpartij dient er voor te zorgen dat problemen bij de aanvoer van zaken, apparatuur vermeden worden. Indien er, bijvoorbeeld, sprake is van uitvoering van werkzaamheden aan toegangswegen is Interchange-Power gerechtigd de hierdoor veroorzaakte wachttijden op basis van het door Interchange-Power gehanteerde gebruikelijke uurtarief bij de wederpartij in rekening te brengen;
d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Interchange-Power hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
e. er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s;
f. de plaats waar de zaken, de apparatuur e.d. van Interchange-Power geplaatst of opgesteld moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
g. op de werklocatie de door Interchange-Power in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Interchange-Power voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de zaken, apparatuur e.d. die Interchange-Power tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
4. Interchange-Power zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Interchange-Power het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Interchange-Power nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Interchange-Power om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. De overeengekomen datum of data waarop de gehuurde zaken moeten worden geleverd of de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zal of zullen door Interchange-Power - behoudens overmachtsituaties - strikt worden nageleefd.
2. Indien overschrijding van de overeengekomen termijnen dreigt, zal Interchange-Power in overleg met de wederpartij passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst op aangepaste wijze tijdig kan worden uitgevoerd.
3. Overeengekomen leveringstermijnen voor gekochte zaken kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Interchange-Power de overeengekomen zaken niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
4. Interchange-Power is gerechtigd tot levering of uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
5. Het risico voor de te leveren (verkochte) zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop deze zaken het pand, het magazijn of de winkel van Interchange-Power verlaten of Interchange-Power aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
6. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
7. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Interchange-Power te bepalen wijze. Interchange-Power is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
8. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Interchange-Power, maar voor rekening van de consument.
9. Indien Interchange-Power de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
10. Bij het installeren van zaken op locatie, wordt ten aanzien van deze zaken onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken ter plaatse aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
11. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Interchange-Power het recht de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Interchange-Power binnen een door Interchange-Power te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
12. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Interchange-Power heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Interchange-Power een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Interchange-Power alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Interchange-Power niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Interchange-Power niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
d. heeft Interchange-Power recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Interchange-Power het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Interchange-Power spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Interchange-Power het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Interchange-Power is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Interchange-Power moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. Interchange-Power moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Interchange-Power en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Interchange-Power wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Interchange-Power de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Interchange-Power met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Interchange-Power zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Interchange-Power in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Interchange-Power en de wederpartij overeengekomen worden. Interchange-Power is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Interchange-Power - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Interchange-Power. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. Interchange-Power bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. Interchange-Power heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Interchange-Power deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen. Interchange-Power heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Interchange-Power de emballage niet terug te nemen. Interchange-Power heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Interchange-Power niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11: Oplevering en goedkeuring

1. Interchange-Power moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 dagen na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij Interchange-Power.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele inge¬bruikneming in de weg staan.
6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Interchange-Power melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Interchange-Power worden gemeld. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 5 dagen na oplevering - aan Interchange-Power worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Interchange-Power is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5. Bestelde zaken worden in de bij Interchange-Power voorradige (groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Interchange-Power. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij dient Interchange-Power in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Interchange-Power te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Interchange-Power ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Interchange-Power te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. Interchange-Power zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Interchange-Power staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Interchange-Power zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Interchange-Power zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Interchange-Power slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Interchange-Power - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
7. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument zelf de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Interchange-Power. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij aangetekend schrijven ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Interchange-Power gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Interchange-Power geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Interchange-Power alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Interchange-Power voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien zij aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Interchange-Power altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Interchange-Power gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Interchange-Power beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet Interchange-Power uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Interchange-Power haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Interchange-Power niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is Interchange-Power verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. Interchange-Power is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
10. Interchange-Power is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Interchange-Power verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Interchange-Power verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. door het nemen of uitvoeren van zakelijke beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door Interchange-Power geleverde documenten. De wederpartij is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
f. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Interchange-Power adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
h. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Interchange-Power.
11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Interchange-Power uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Interchange-Power of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Interchange-Power de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Huur en verhuur van roerende zaken

1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Interchange-Power en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken of het door Interchange-Power tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij.
2. Het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden en bepalingen in dit artikel en/of uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, prefereert het bepaalde in dit artikel.
3. Interchange-Power heeft het recht de wederpartij te vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij te verlangen.
4. Interchange-Power is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
5. Indien de wederpartij de verlangde waarborgsom niet tijdig betaalt, heeft Interchange-Power het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden. Een en ander, onverminderd het recht van Interchange-Power op schadevergoeding.
6. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.
7. Aan het einde van de huurperiode heeft Interchange-Power het recht alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
8. De huurperiode en de huurprijs worden in de huurovereenkomst vastgelegd.
9. De huurperiode vangt aan op het moment dat het gehuurde het pand of het terrein van Interchange-Power verlaat en eindigt op het moment van teruglevering of terugkomst in het pand of op het terrein van Interchange-Power.
10. Interchange-Power en de wederpartij kunnen overeenkomen dat Interchange-Power het gehuurde bij de wederpartij zal bezorgen. De wederpartij is verplicht Interchange-Power tijdig de door Interchange-Power verzochte informatie met betrekking tot aanvoer en afvoer van het gehuurde te verstrekken.
11. De wederpartij moet op het overeengekomen afleveradres voor voldoende losfaciliteiten zorgen. De wederpartij zal ervoor zorgen dat het gehuurde onmiddel¬lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
12. Aflevering van het gehuurde gebeurt op het afleveradres en omvat nimmer de installatie of het gebruiksklaar maken van het gehuurde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
13. Vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen en komen dan ook voor rekening van de wederpartij.
14. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij het gehuurde bij ophalen of in ontvangst nemen op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. moet de wederpartij direct bij het ophalen of de inontvangstneming aan Interchange-Power melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of geleverd.
15. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Interchange-Power. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interchange-Power niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven of derden rechten te verstrekken op het gehuurde.
16. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, moet de wederpartij dit onmiddellijk aan Interchange-Power melden en de beslaglegger direct informeren dat het gehuurde eigendom is van Interchange-Power.
17. Het is de wederpartij verboden anders over het gehuurde te be¬schikken dan als houder voor Interchange-Power en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
18. Indien de wederpartij zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde. Interchange-Power zal in dat geval altijd aangifte doen van verduistering bij de daartoe bevoegde instanties.
19. De wederpartij dient het gehuurde in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, een en ander met inachtneming van de bedienings- of gebruiksvoorschriften van Interchange-Power. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na het ontstaan of de constatering ervan aan Interchange-Power te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
20. Herstel van schade en/of defecten of het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Interchange-Power of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Interchange-Power.
21. Indien schade en/of defecten aan het gehuurde buiten de schuld van de wederpartij zijn ontstaan - zulks ter beoordeling van Interchange-Power - heeft de wederpartij recht op herstel of vervanging van het gehuurde voor de resterende duur van de huurperiode. Dit laatste naar keuze van Interchange-Power.
22. Indien voor de herstelwerkzaamheden retourzending van het gehuurde noodzakelijk blijkt, gebeurt dit slechts voor rekening en risico van Interchange-Power indien Interchange-Power hiermee schriftelijk heeft ingestemd. In alle gevallen gebeurt retourzending op een door Interchange-Power te bepalen wijze en, indien van toepassing, in de originele verpakking of emballage.
23. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interchange-Power. De kosten van de, na verleende toestemming, aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij. Aan het einde van de huurperiode beslist Interchange-Power of zij wenst dat de door de wederpartij aange¬brach¬te wijzigingen en/of aanpassingen worden verwijderd, dan wel of zij op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de wederpartij het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
24. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag of bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode.
25. Interchange-Power is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Interchange-Power of diens gemachtigde toegang tot het ge¬huurde wordt verleend.
26. De wederpartij moet het gehuurde gedurende de huurperiode in ieder geval verzekeren tegen de gebruikelijk risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de wederpartij aan Interchange-Power een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
27. Na afloop van de huurperiode moet de wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond - behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik e.d. - inclusief de eventueel aangele¬verde sleutels en overige toebehoren en in de emballage waarin het is aangeleverd terugleveren dan wel voor ophalen door Interchange-Power ter beschikking stellen.
28. Interchange-Power zal het gehuurde bij het ophalen of bij teruglevering direct inspecteren. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij de ingangsdatum van de overeenkomst bevond, zoals eventuele reinigingskosten, komen - met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage - voor rekening van de wederpartij.
29. Indien partijen zijn overeengekomen dat het gehuurde door Interchange-Power wordt opgehaald, moet de wederpartij ervoor zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan Interchange-Power heeft meegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres Interchange-Power het gehuurde kan komen ophalen, voor zover dit nog niet bepaald is.
30. Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij Interchange-Power wordt teruggebracht, of niet kan worden opgehaald door Interchange-Power wegens een omstandigheid die aan de wederpartij is toe te rekenen, wordt - naar keuze van Interchange-Power en zonder dat deze daar melding van hoeft te maken - de huurperiode telkens met één dag verlengd, dan wel wordt de wederpartij van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in verzuim te zijn en moet de wederpartij het gehuurde direct terugbezorgen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de wederpartij.
31. Indien de wederpartij het gehuurde ondanks een schriftelijk verzoek van Interchange-Power niet binnen de schriftelijk gestelde termijn retourneert of ter beschikking stelt aan Interchange-Power, is de wederpartij een in redelijkheid door Interchange-Power te bepalen vergoeding, waaronder begrepen de kosten van het inhuren van zaken ter vervanging van het gehuurde verschuldigd, onverminderd het recht van Interchange-Power op volledige schadevergoeding.

Artikel 16: Betaling bij bedrijven onderling

1. Interchange-Power heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Interchange-Power een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Interchange-Power betaling alsnog uitblijft, heeft Interchange-Power bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Interchange-Power het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Interchange-Power eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Interchange-Power eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Interchange-Power niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Interchange-Power heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17: Betaling bij consumenten

1. Interchange-Power heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Interchange-Power een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Interchange-Power betaling alsnog uitblijft, heeft Interchange-Power bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Interchange-Power de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Interchange-Power het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Interchange-Power het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Interchange-Power eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door Interchange-Power eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

1. Interchange-Power behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin¬gen aan Interchange-Power heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
5. De wederpartij moet Interchange-Power direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
6. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Interchange-Power bewaren.
7. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Interchange-Power op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Interchange-Power een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Interchange-Power en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Interchange-Power op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

1. Interchange-Power is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Interchange-Power in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Interchange-Power voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat:
a. de wederpartij de door Interchange-Power geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interchange-Power;
b. de wederpartij de door Interchange-Power geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interchange-Power.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Interchange-Power verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Interchange-Power door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Interchange-Power voor aanspraken van deze derden.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Interchange-Power heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Interchange-Power, heeft Interchange-Power het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Interchange-Power wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Interchange-Power, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Interchange-Power.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Interchange-Power zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Interchange-Power en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Interchange-Power tot aan dat moment nakomen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Interchange-Power een door Interchange-Power nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Interchange-Power gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Interchange-Power heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Interchange-Power in ieder geval het recht de daarvoor gere¬ser¬veerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke¬ning te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Interchange-Power voor alle hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Interchange-Power heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Interchange-Power deze bij de wederpartij in rekening brengen. Interchange-Power heeft bovendien het recht alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Interchange-Power het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Interchange-Power vergoeden.

Artikel 23: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Interchange-Power en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Interchange-Power is gevestigd, zij het dat Interchange-Power ook altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Interchange-Power. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Interchange-Power schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Interchange-Power het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 24 februari 2014